INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

tímto dokumentem si Vám dovolujeme poskytnout základní informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Můžeme Vás ujistit, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

Toto informační memorandum zcela reflektuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se stalo účinným ke dni 25.5.2018.

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané, IČO: 476 72 731 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. zn.:
B 549 (dále jen „Společnost“)

 

2. Na koho se můžete obrátit?

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se Vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů – ing. Helena Škobrtalová, tel.: 585 808 625, e-mail: [obfuscate_1_|103|92|100|92|108|96|37|107|98|109|97|105|108|88|106|110|109|89|55|110|96|101|89|109|44|98|113].

Koordinátor pro ochranu osobních údajů má zároveň na starosti vyřizování veškerých žádostí, které můžete uplatňovat vůči naší Společnosti v souvislosti s Vašimi právy, které Vám náleží jako subjektu údajů.

3. Za jakým účelem a na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Zpracování Vašich osobních údajů provádí Společnost pro tyto následující účely:

  1. I.            zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Vámi a Společností;
  2. II.            přizpůsobení nabídky našich produktů a služeb Vašim potřebám;
  3. III.            ochraně svých oprávněných zájmů.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právních povinností, které se na Společnost vztahují, dále pak plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Společností a také oprávněný zájem naší Společnosti spočívající v zajišťování dodávek pro výrobu a další činnost naší Společnosti, řízení odbytu naší Společnosti a v neposlední řadě také ochrana majetku Společnosti.

Pokud Společnosti neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům neznamená to, že by Vám Společnost v důsledku toho odmítla poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

 

4. Jakým způsobem jsme Vaše osobní údaje získali?

Osobní údaje Společnost získala přímo od Vás, a to zejména ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli, z formulářů, které jste vyplnili, popřípadě ze vzájemné komunikace.

Vaše osobní údaje mohou pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, jako jsou například obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, registr dlužníků či různé profesních registrů.

 

5. Jaké kategorie Vašich osobních údajů zpracováváme?

K zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění závazků, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb Společnosti a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává Společnost následující kategorie osobních údajů:

  1. I.            Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, a identifikační číslo;
  2. II.            Kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
  3. III.            Informace o využívání produktů a služeb Společnosti;
  4. IV.            Informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
  5. V.            Fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách

6. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme zejména orgánům státní správy v souvislosti s plněním zákonných povinností, které se na naši Společnost vztahují (např. finanční správa).

Vaše osobní údaje mohou být předány také externím společnostem, které nám pomáhají s různými činnostmi, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů (účetní agenda, IT služby apod.).

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropských hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

 

7. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Účetní doklady uchováváme dle zákonné lhůty 10 let. Ostatní osobní údaje, u kterých není stanovena zákonná archivační doba, uchováváme po dobu 4 let, a to z důvodu možnosti hájení našich práv v případných soudních sporech.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje pro marketingové účely na základě Vašeho výslovného souhlasu, budou tyto údaje uchovávány do jeho odvolání.

 

8. Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracovávání Vašich osobních údajů?

Máte právo na přístup k osobním údajům, tj. právo požadovat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a poskytli Vám kopie dokumentů, na kterých se Vaše osobní údaje nacházejí. Máte právo požadovat, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů. Dále máte právo požadovat výmaz Vaších osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Můžete také podat námitku proti zpracování, pokud máte za to, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, podat stížnost o dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, nebo kdykoliv odvolat nám udělený souhlas.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu Koordinátora pro ochranu osobních údajů uvedenou v bodu 2. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naši korespondenční adresu uvedenou v bodu 1.

Veškerá vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje koordinátor bezplatně.

Vaše žádost může být odmítnuta tehdy, pokud je nedůvodná nebo nepřiměřená. Nedůvodná je žádost zejména tehdy, pokud se jedná o námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Společnosti, která neobsahuje uvedení důvodů, pro které Váš zájem převažuje nad oprávněným zájmem Společnosti. Nepřiměřená je žádost zejména tehdy, pokud se opakuje nebo je jich od stejného žadatele nepřiměřeně velký počet.

Vyjádření a případně i informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás budeme informovat.

Pokud byste měli jakékoliv doplňující dotazy ke shora uvedeným informacím ohledně Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho koordinátora pro ochranu osobních údajů na výše uvedených spojeních.

Mám zájem
Kontaktujte nás
Loading...